X
نمونه سوالات سفت کاری درجه 3

نمونه سوالات سفت کاری درجه 3

دانلود رایگان نمونه سوالات سفت کاری درجه 3

نمونه سوالات سفت کاری درجه 3 تو وبلاگم بخونید


اگر متربلن خیس باید آن را با یک پنبه یا پارچه آغشته به چه چیزی پاک کرد؟ -
الف ( نفت ب ( بنزین ج ( گازوئیل د ( آب

برای بالا بردن مصالح به طبقات بالا از چه وسیله ای استفاده میشود؟ -
الف ( طناب ب ( تخته کار ج ( داربست د ( بالابر برقی

مهم ترین نکته ایمنی در بالابر برقی چیست؟ -
الف ( بستن مهارها ب ( اتصال برق ج ( کارگرماهر د ( کلید قطع برق

در حمل بار با فرغون عرض مسیرتر در نباید کمتر از......... باشد. -
الف ( 4 متر ب ( 8 متر ج ( 3 متر د ( 5 متر

مهم ترین مورد برای جمع آوری تکه های پروفیل و ارماتورهای بریده شده بعد از انجام کار کدام است؟ -
الف ( انتقال به ذوب آهن ب ( برای جلوگیری از حوادث ج ( استفاده مجدد د ( فروش آنها

حمل مصالح با فرغون باید در معابری صورت گیرد که عرض آن حداقل چند متر باشد؟ -
الف ( 2 متر ب ( 1 متر ج ( 4 متر د ( 5 متر

.............. وسیله ای است که از یک طرف بسته کپسولی شکل شیشه ای کوچک که داخل آن حباب هواست.
الف ( نقاله ب ( شاقول ج ( گونیا د ( تراز

حداقل پهنا و حداقل ضخامت کمربند ایمنی چقدر است؟

الف ( 12 سانتی متر - 6 میلی متر ب ( 14 سانتی متر - 8 میلی متر
ج ( 10 سانتی متر - 6 میلی متر د ( 18 سانتی متر - 8 میلی متر

استقامت کمربند ایمنی نباید کمتر از............ کیلوگرم باشد. -
الف ( 100 ب ( 150 ج ( 200 د ( 250

کدام گروه از کپسول های آتش نشانی برای خاموش کردن کاغذ چوب زباله لباس به کار می رود؟ -
الف ( گروه A ب ( گروه B ج ( گروه C د ( گروه D

کدام گروه از کپسول های آتش نشانی برای خاموش کردن نفت، روغن، حلال و گاز بکار می رود؟ -
الف ( گروه A ب ( گروه B ج ( گروه C د ( گروه D

کدام گروه کپسول های آتش نشانی برای خاموش کردن آتش ناشی از فلزات می باشد؟ -
الف ( گروه A ب ( گروه B ج ( گروه C د ( گروه D

کدام گروه از کپسول های آتش نشانی برای خاموش کردن آتش ناشی از وسایل برقی و سیم برق می -
باشد؟
الف ( گروه A ب ( گروه B ج ( گروه C د ( گروه D

کدام ساختمان در برابر آتش سوزی مقاوم تر است؟ -
الف ( چوبی ب ( بتنی ج ( فلزی د ( آجری

حداکثر چند کیسه سیمان را می توان روی هم چید؟ -
الف ( 6 تا 8 کیسه ب ( 12 تا 14 کیسه ج ( 10 تا 12 کیسه د ( 15 تا 20 کیسه

جنس کلاه ایمنی از چیست،؟ -
الف ( پلاستیک ب ( فولاد ج ( چدن د ( آهن

از عوامل زیان آورمحیط کار کدامند؟ -
الف ( فیزیکی شیمیایی ب ( خستگی خواب آلودگی - -
ج ( بیولوژیکی مکانیکی د ( فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی روانی - - - -

چه وسایلی جهت ایجاد فاصله از کف زمین انبار سیمان استفاده میشود؟ -
الف ( آجر و تخته ب ( پاکت سیمان ج ( تیرآهن د ( بلوک

کار دامپر.............. است؟ -
الف ( حمل و جابجایی مصالح ب ( هم زدن بتن
ج ( مخلوط کردن ملات د ( اتصالات اسکلت فلزی

سیمان فله را با چه وسیله ای حمل می کنند؟ -
الف ( تانکر ب ( فرقون ج ( بونکر د ( تریلی

وزن سیمان های پاکتی به طور معمول چقدر است؟ -
الف ( 30 کیلوگرم ب ( 60 کیلو گرم ج ( 20 کیلوگرم د ( 50 کیلوگرم

دو نمونه از خاموش کننده های آتش........... و............ می باشند. -
الف ( بشکه ب ( پتو ج ( کپسول آتش نشانی د ( ب و ج

کدام ملات جزء ملات هوایی محسوب می شود؟

الف ( گچ کشته ب ( گچ آماده ج ( باتارد د ( سیمان و ماسه

با - 6 لیتر آب چه مقدار گچ می توان ساخت؟
الف ( 15 کیلوگرم ب ( 18 کیلوگرم ج ( 10 کیلوگرم د ( فرقی ندارد

جهت کرم گیری از چه وسیله ای استفاده میشود؟ -
الف ( شمشه ب ( مته ج ( ریسمان د ( ماله

واحد اندودکاری چیست؟ -
الف ( تن ب ( متر ج ( مترمربع د ( کیلوگرم

در جاهایی که حرکت ماله مقدور نیست باید از چه چیزی استفاده کرد؟ -
الف ( پنبه آب ب( پارچه خیس ج ( پنبه روغنی د( الف و ب

اندود های هوایی یعنی اندودی که در مقابل هوا.............. انجام می دهند. -
الف ( خودگیری ب ( پس گیری ج ( پیشگیری د ( ترک خوردن

عمل اندود کاری ابتدا در کجا انجام میشود؟ -
الف ( دیوار ب ( سقف ج ( کف زمین د ( فرقی ندارد

............ جزء ملات های آبی است؟ -
الف (گچ و خاک ب( گل رس ج( باتارد د ( خاک

منظور از طوقه چيني چيست
الف- همان ديوار چيني جان پناه را گويند ب- همان يكي رگي كردن بنا را گويند
ج- آجر چيني قسمت دهانه چاه فاضلاب را گويند د- هر سه گزينه صحيح است

كدام يك از تعاريف زير براي تير آهن نمره 16 صحيح است ؟
الف- هر سانتي متر مربع آن 16 كيلو گرم بار را تحمل مي نمايد ب- هر متر طول آن 16 كيلو گرم وزن دارد
ج- ارتفاع يا فاصله پشت تا پشت دو بال 16 سانتي متر است د- هر 16 متر آن 1200 كيلو گرم وزن دارد

هدف لانه زنبوري كردن تير آهن چيست؟
الف- زيبايي تير آهن ب- بالا بردن نمره تير آهن
ج- با لا بردن مقاومت خمشي تير آهن د- گزينه ب و ج صحيح است

گوني ها در عايق قير گوني نسبت به لايه قبلي با چه زاويه اي قرار مي گيرند؟
الف- عمود بر لايه قبلي ب- در راستاي لايه قبلي ج- با زاويه 60 درجه د- هيچكدام

حد اقل مقدار قير مصرفي در هر متر مربع عايق قير گوني چقدر است ؟
1 كيلو گرم ج- 10 كيلو گرم د- 5 كيلو گرم / الف- 4 كيلو گرم ب- 5

هميشه در پلان تعداد پله ............ تعداد واقعي ترسيم مي شود.
الف- مساوي ب- يكي بيشتر ج- يكي كمتر د- هيچكدام

ديوار 35 سانتي متري در اصطلاح بنايي به چه ديواري اطلاق مي شود؟
1 آجر / 2 آجر د- 5 / الف- 2 آجر ب- 3 آجر ج- 5

كرم بندي بامها براي چيست؟
الف- جلوگيري از نفوذ آب ب- استحكام قير پاشي ج- زيبايي بام د- شيب دادن بام

كدام يك از ملاتهاي زير ملات آبي نيستند؟
الف- ساروج ب- با تارد ج- گچ و خاك د- ماسه و سيمان

مقدار پوشش بتون اطراف ميلگرد در پي بتون مسطح حد اقل چقدر است؟
الف- 2 سانتي متر ب- 4 سانتي متر ج- 10 سانتي متر د- 5 سانتي متر

علامت قير سوخته كدام است ؟
الف- رنگ آن قهوه اي بوده و خاصيت چسبندگي ندارد ب-رنگ آن سبز تيره بوده و خاصيت چسبندگي ندارد
ج- رنگ آن مشكي براق بوده و خاصيت چسبندگي ندارد د- رنگ آن مشكي براق بوده و شديدا خاصيت چسبندگي دارد

ستون مقابل با استفاده از چه پروفيلي ساخته شده است ؟
الف- دو عدد ناوداني ب- دوعدد نبشي
ج- 2 عدد سپري د- دو عدد تسمه

شيب پشت بام ساختمانهاي معمولي مسكوني چند درصد است؟
الف- يك درصد ب- 10 درصد 1 تا 3 درصد د- 15 تا 25 درصد

آجري كه از ضخامت به دو نيم تقسيم شده باشد را .................... مي گويند .
الف- قلمداني ب- كلاغ پر ج- نيم لايي د- سه قدي

از كدام ملات جهت پر كردن بند فرش موزائيك يا فاصله كاشيكاري استفاده ميشود؟
الف- ملات ماسه سيمان ب- دوغاب سيمان ج- ملات ساروج د- ملات با تارد

براي محكم نمودن تير آهن ، نصب چهار چوب و محل خط تراز از چه نوع ملاتي استفاده ميشود؟
الف- ملات گچ كشته ب- گچ خاك ج- گچ تيز د- دو غاب گچ

ارتفاع كف تا كف تمام شده طبقه اي از ساختمان 324 سانتيمتر مي باشد، اندازه ارتفاع تك پله آن بر حسب سانتيمتر چقدر است؟
الف- 15 سانتيمتر ب- 18 سانتيمتر ج- 20 سانتيمتر د- 22 سانتيمتر

براي شيب سازي از چه مصالحي استفاده مي شود ؟
الف- سر كف كارخانه هاي ذوب آهن ب- بتون آلو ميناتي
ج- جوشهاي كارخانه آجر پزي د- هر سه گزينه صحيح است

براي پياده كردن كنج 90 درجه با متر از چه رابطه اي استفاده ميكنند ؟
100 و 70 و 60 ج- 100 و 80 و 60 د- گزينه الف و ج صحيح است CM - 50 و 40 و 30 ب CM الف- رابطه
1 ترسيم شده است 2 سانتيمتر روي نقشه چه اندازه روي زمين دارد ؟ / -20 در نقشه اي كه مقياس 100
الف- 200 سانتي متر ب- 20 سانتيمتر ج- 2 دسي متر د- هيچكدام

زنجاب كردن آجر يعني چه ؟
الف- نما سازي با آجر ب- آب زدن به آجر ج- شكستن آجر د- لعاب دادن آجر

ماكادام و بلوكاژ در كجا بكار مي روند؟
الف- در كف سازي و پر كردن داخل كرسي چيني ب- رج اول موزائيك كاري براي دستور رجهاي بعدي
ج- در سقف طاق ضربي د- در داخل پي ساختمان

از مجاورت كدام نوع ملات با عايق و قير و گوني بايد اجتناب نمود؟
الف- ماسه و سيمان ب- گچ و خاك ج- ماسه و آهك د- ساروج

اصطلاح دليل گذاري در ساختمان يعني چه؟
الف- همان كرم بندي براي گچ كاري است ب- رج اول موزائيك كاري براي دستور رجهاي بعدي
ج- در ساختمان سازي كاربردي ندارد د- گزينه الفو ب صحيح است

كدام تعريف براي عرض كرسي چيني صحيح تر است؟
الف- طول ديوار به اضافه 10 سانتيمتر از هر طرف ديوار ب- عرض ديوار اصلي به اضافه 5 الي 10 سانتيمتر از هر طرف ديوار
ج- ارتفاع كرسي بعلاوه عرض آن د- هيچكدام


دانلود نمونه سوالات سفت کاری درجه 3


دانلود رایگان نمونه سوالات بنای سفت کار درجه 3


سوالات بنای سفت کار درجه 1


دانلود رایگان نمونه سوالات کارگر عمومی سفت کاری درجه 3


نمونه سوالات آزمون ادواری بنای سفت کار کارگر عمومی درجه 3 با پاسخنامه


نمونه سوالات بیمه کارگران ساختمانی


نمونه سوالات آزمون بیمه کارگری تامین اجتماعی


نمونه سوالات کارگر عمومی ساختمان درجه 3

+ نوشته شده در چهارشنبه 16 بهمن 1398ساعت 18:44 توسط عاطفه محمدی | | تعداد بازدید : 8

آگهی رايگان‎ ترجمه تخصصي دانلود مقاله شارژ همراه اول‎ طلاق توافقی‎ ویرایش مقاله هزینه ویرایش مقاله انگلیسی موضوع پایان نامه مدیریت موضوع رساله دکتری مدیریت پروپوزال پایان نامه مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه DBA سایت تبلیغاتی درج آگهی رایگان ثبت تبلیغ رایگان Political analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله ترجمه مقاله پزشکی شهر سوال پاسخ به سوالات مذهبی ترجمه فوری مقاله ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه مقاله ISI‎